Stadga

<--Tillbaka

Antagen vid årsmötena den 29 januari 1994 i Stockholm och den 22 januari 1995 i Umeå.

Stadgan trädde således i kraft efter årsmötet januari 1995.

1 § ÄNDAMÅL

Föreningens namn är Forsföretagens Riksorganisation (FoRS).

FoRS är en ideell förening.

FoRS skall inom den kommersiella forsränningen
1. verka för att säkerheten i alla avseenden förbättras och vidareutvecklas,
2. verka för att den utbildning forsrännarna erhåller förbättras och vidareutvecklas och
3. verka för medlemmarnas gemensamma intressen i enlighet med årsmötets beslut.

FoRS medlemmar har anslutit sig till de gemensamma normer som föreningen arbetat fram och de är genom sitt medlemskap i FoRS auktoriserade och godkända forsränningsföretag säkerhetsmässigt.

2 § MEDLEMSKAP

2.1 Antagande av medlem

Den som bedriver kommersiell forsränning kan anmäla intresse för medlemskap i FoRS. I denna intresseanmälan skall sökanden skriftligen förbinda sig att följa de åligganden som följer av medlemskapet i föreningen. Den som önskar bli medlem skall erlägga en besöksavgift när han lämnar intresseanmälan till styrelsen. Denna avgift som årsmötet beslutar om skall täcka de kostnader som uppstår i anledning av anmälan, såsom resekostnader vid föreningens granskning av företaget.

Styrelsen prövar med kvalificerad majoritet frågan om inträde i föreningen. Inför beslutet skall företagets utrustning, älvsträckor och personliga kvalifikationer granskas av styrelsen.

Beslut om inval skall utan dröjsmål meddelas såväl sökanden som föreningens medlemmar.

2.2 Medlems åligganden

Det åligger varje medlem att
-följa de intentioner som kommit till uttryck i denna stadga,
-följa de normer årsmötet beslutat om samt
-erlägga de avgifter årsmötet beslutat om.

2.3 Uteslutning och utträde

Medlem som uppenbart bryter mot de åligganden som angetts ovan (under 2.2) kan uteslutas vid ordinarie årsmöte. Uteslutning skall godkännas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Uteslutning får inte beslutas innan den aktuelle medlemmen haft tillfälle yttra sig.

Medlem som inte betalat årsavgift två månader efter den dag då medlemmen tagit del av krav på betalning, anses ha utträtt ur föreningen på egen begäran.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen minst en vecka före ordinarie årsmöte.

Om medlem p.g.a. visst beslut vid årsmötet inte längre finner sig kunna kvarstå i föreningen skall han anmäla detta vid årsmötet och senast en vecka efter årsmötet inkomma till styrelsen med skriftlig bekräftelse på sin önskan om utträde ur föreningen.

Den som lämnat föreningen på egen begäran eller som uteslutits har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter eller få ut andel i föreningens tillgångar.

Den som lämnat föreningen får inte använda föreningens namn eller på något sätt utge sig för att vara medlem.

3 § RÖSTRÄTT OCH BESLUT

Medlemmarnas rätt att delta i beslut rörande föreningens angelägenheter utövas på årsmötet. Rösträtt utövas personligen, genom ombud eller genom behörig företrädare.

Varje medlem har en röst.

Övriga som finns närvarande vid årsmötet efter föreningens anmodan utövar enbart yttrande- och förslagsrätt.

Som årsmötets beslut gäller den mening som erhållit det högsta röstetalet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av årsmötets ordförande.

4 § ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans.

Årsmöte hålls årligen under januari eller februari på tid och ort som styrelsen bestämmer.

Vid årsmötet får endast beslut fattas i ärenden som omfattas av det förslag till föredragningslista som sänts ut inför mötet.

Föredragningslistan vid årsmötet skall i vart fall omfatta följande ärenden:
a) val av ordförande och sekreterare för årsmötet,
b) val av två justeringsmän - tillika rösträknare - att jämte ordföranden justera protokollet,
c) fastställande av röstlängd,
d) frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning,
e) fastställande av dagordning,
f) föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse,
g) revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,
h) val av ordförande, för ett år,
i) val av två ledamöter, för två år,
j) val av två revisorer och två revisorssuppleanter, för ett år,
k) val av valberedning för ett år, bestående av tre personer, varav en väljs att vara sammankallande,
l) förslag från styrelsen,
m) förslag från medlem (som kommit ordföranden tillhanda senast den 1 december året före årsmötet),
n) fastställande av verksamhetsplan för kommande år,
o) fastställande av årsavgift, besöksavgift och budget.

Valberedningen förbereder nästkommande val enligt h, i och j genom att begära in förslag från medlemmarna. Valberedningens förslag skall lämnas till ordföranden senast den 1 december året före årsmötet.

5 § EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen med enkel majoritet finner anledning därtill, då det begärs av minst en fjärdedel (1/4) av medlemmarna eller då båda revisorerna begär detta. Vid extra årsmöte får beslut fattas endast i ärenden som angetts i kallelsen.

6 § KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara medlemmarna och Sjöfartsverket tillhanda senast åtta (8) veckor innan mötet.

Sjöfartsverket skall anmodas att, utan kostnad för föreningen, delta vid årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen får även anmoda andra att delta. Exempelvis: organisationer som företräder näraliggande intressen, representanter för andra myndigheter och FoRS´ systerorganisationer i andra länder.

Förslag till föredragningslista, valberedningens förslag jämte de förslag till årsmötesbeslut som medlemmarna ordföranden mottagit senast den 1 december skall vara medlemmarna och Sjöfartsverket tillhanda senast två (2) veckor innan mötet.

7 § STYRELSEN

Styrelsen företräder föreningen, ansvarar för dess tillgångar, förvaltar dess angelägenheter, bevakar dess intressen och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden där inte annorlunda bestämts i denna stadga.

Styrelsen består av ordföranden, sekreteraren, kassören och två övriga ledamöter. Ordföranden utses för ett år och styrelseledamöterna i övrigt utses för två år. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Styrelsen äger rätt att adjungera personer som behövs för arbetets genomförande. Företrädare för Sjöfartsverket skall beredas möjlighet att, utan kostnad för föreningen, delta vid styrelsens möten.

Styrelsen äger rätt att utse person utom styrelsen att representera FoRS.

Ordföranden leder arbetet i föreningen och företräder denna.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

Sekreteraren svarar för protokollföring samt klubbens korrespondens.

Styrelsemöte skall hållas då ordföranden eller två andra styrelseledamöter finner anledning därtill. Kallelse till styrelsemöte skall vara styrelseledamöterna tillhanda i god tid före mötet.

Styrelsen är beslutför när hela styrelsen kallats och mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Det åligger styrelsen:
a) att handha föreningens ekonomiska angelägenheter,
b) att föra noggranna räkenskaper,
c) att till årsmötet lämna årsredovisning för senaste räkenskapsåret,
d) att hålla medlemsförteckning aktuell och före varje årsmöte upprätta röstlängd,
e) att till årsmötet inkomma med
-eventuella förslag till förbättringar av säkerheten och utbildningen,
-förslag till årsavgift, besöksavgift och budget för det kommande räkenskapsåret,
f) att kontinuerligt hålla organisationens medlemmar underrättade om verksamheten,
g) att protokollföra samtliga sammanträden,
h) att verkställa årsmötets beslut.

8 § EKONOMI OCH REVISION

Verksamhetsåret motsvarar tiden mellan årsmötena.

Räkenskapsåret motsvarar kalenderåret.

Kassören svarar för medlemsförteckning, handhar uppbörd av medlemsavgifter och betalar föreningens avgifter. Han bevakar föreningens övriga ekonomiska intressen samt för kassabok och upprättar förslag till bokslut och budget.

Kassören har rätt att ensam teckna föreningens firma i ekonomiska frågor.

Organisationens räkenskaper granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Dessa skall avlämna revisionsberättelse och förslag i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.

9 § AVGIFTER

Erlagda avgifter återbetalas inte.

10 § STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av stadgarna fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För att beslut om ändring av stadgarna skall gälla fordras att förslaget anmälts tillsammans med kallelsen till årsmötena, att årsmötena genomförts med minst två månaders mellanrum samt att 2/3 av de närvarande medlemmarna biträder förslaget.

11 § UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmöte. För att beslutet skall gälla fordras att 3/4 av de närvarande medlemmarna biträder förslaget. Om föreningen upplöses skall dess behållning fördelas mellan medlemmarna om årsmötet inte beslutar annat.

12 § ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH IKRAFTTRÄDANDE

Denna stadga gäller från den dag då det andra årsmötesbeslutet härom justerats.

Samtliga föreningens medlemmar för året 1994 kvarstår i föreningen 1995 utan att erlägga inträdesavgift.

<--Tillbaka


Webmaster@itadventure.se
Copyright © 1998 Mikael Eklund