<--Tillbaka

Pressmeddelande

19960212

1.Presentation av föreningen
Forsföretagens Riksorganisation i Sverige (FoRS) är en branschorganisation för forsränningsföretagen i Sverige. Föreningens syfte och ändamål är enbart att förbättra säkerheten inom näringen och föreningen bedriver således ingen gemensam marknadsföring eller liknande verksamhet. Arbetet sker under systemtillsyn av Sjöfartsverket. Den ideella föreningen FoRS har funnits sedan 1987. FoRS har arbetat fram säkerhetsföreskrifter för forsränning, krav för utbildning och har upparbetat ett säkerhetssystem där goda relationer med bl.a sjöfartsverket ingår som en viktig del. De normer FoRS antagit anger den lägsta godtagbara säkerhet som branschen anser får förekomma. Dessa normer får inte till någon del utgöra hinder för ytterligare åtgärder som höjer säkerheten. I arbetet med dessa normer har FoRS tillgång till internationella regler och lärdomar

2.Årsmötet 1996
Föreningens årsmöte den 3-4 februari 1996 i Jokkmokk beslutade bl.a följande: -Våtdräkt skall bäras när föhållandet mellan vattentemperatur och tid till upptagning är oacceptabel.
Vid svår forsränning skall våtdräkt alltid bäras

-samtliga företag skall omarbeta sina interna säkerhetsplaner genom att bl.a där ange lägsta temperatur under vilken forsränning inte får ske samt en lägsta temperatur under vilken forsränning får ske endast med våtdräkt.
-samtliga företag ska inför varje tur mäta vattentemperatur och vattenstånd - därigenom får de tydliga referenspunkter för sina bedömningar av hur turen ska genomföras.
-samtliga företag skall i loggbok föra anteckningar över turens förutsättningar och turens genomförande.
-santliga företag skall bli föremål för tillsyn under 1996

Föreningens normer omfattar såväl lätta familjeturer som extrema äventyr i vattenmiljö. FoRS har vid detta årsmöte såväl som tidigare intagit ståndpunkten att dessa olika former av forsränning kräver olika förberedelser och olika utrustning.

3. Utträde ur föreningen
FoRS ser allvarligt på den utveckling som påbörjats under vintern 1995-1996 där olika åsikter bryter sig ur föreningen. En ståndpunkt som åberopats vid utträde ur föreningen är att man endast bedriver uthyrning av gummibåtar och en annan att man inte godtar våtdräktsregeln som beslutades på årsmötet. Allt detta sammantaget inger oro och det utgör ingen god grund för ett rikstäckande säkerhetsarbete. FoRS konstaterar i enlighet med det säkerhetsarbete som bedrivits sedan 1987 att all forsränning är förenad med risker och detta gäller särskilt svår forsränning och den forsränning som bedrivs med hyrda gummibåtar. FoRS ser nu liksom tidigare vikten av att sammarbeta i en grupp med mångfald för att nå rikstäckande regler.

 

<--Tillbaka


Webmaster@itadventure.se
Copyright © 1998 Mikael Eklund